Ouderbetrokkenheid

Informatievoorziening aan ouders/verzorgers

Rapporten en gesprekken

De resultaten van de kinderen worden via twee cijferrapporten per jaar aan de ouders bekend gemaakt en daarna besproken. Aan het begin van het jaar vindt er met iedere ouder een afstemmingsgesprek plaats over de onderwijsbehoefte van het kind. In november is er een voortgangsgesprek over de leerresultaten. Na de eerste cito afname in januari krijgen alle kinderen een rapport. 

Het tweede rapport gaat voor de zomervakantie mee. Rond de rapporten organiseert de school rapportbesprekingsavonden, waarbij alle ouders worden uitgenodigd voor een individueel gesprek. Wij verwachten op die avonden alle ouders op school. Als er op een ander moment aanleiding is om met de ouders over het gedrag of de prestaties van hun kind te praten, dan worden die ouders door de leerkracht uitgenodigd. Als ouder kunt u ook initiatief nemen voor tussentijds gesprek met de leerkracht. U bent van harte welkom. 

Tijdens alle gesprekken worden niet alleen de cognitieve maar ook de sociaal emotionele vorderingen besproken. De school is wettelijk verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft ook na een (echt)scheiding bestaan, met name ook richting de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. 

Vrijwillige ouderbijdrage

De school organiseert in het schooljaar allerlei feesten, vieringen en sportieve activiteiten. Die vieringen en andere activiteiten behoren niet tot de ‘leerstof’ van de school en worden dan ook niet betaald door de overheid. Toch willen wij deze activiteiten blijven organiseren. Wij doen dat omdat die gebeurtenissen zeer belangrijk zijn voor de sfeer op school en het saamhorigheidsgevoel van de kinderen. Daarnaast leren de kinderen er veel van. Ze leren samenwerken, samen vieren, samen spelen, samen winnen en samen verliezen. 

Om de bovenstaande activiteiten te kunnen blijven organiseren, vragen we van alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van het nieuwe schoolseizoen zal het nieuwe bedrag worden bepaald. 

De vrijwillige ouderbijdrage kan contant op school betaald worden of het bedrag kan overgemaakt worden op NL11ABNA0414458567 TNV De Zeven Gaven school, Ouderraad met vermelding van de naam van uw kind(eren). Het is mogelijk om via de U-pas van de Gemeente subsidie te krijgen voor deze bijdrage. Het volledige subsidie bedrag van de Upas wordt ingezet zodat ouders ook al 'sparen' voor het schoolkamp in groep 8. Informeer bij de schoolleiding naar de voorwaarden en regels. 

De penningmeester van de Ouderraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage, stelt aan het begin van het schooljaar een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Ouderraad en het team. Per viering stelt de penningmeester het afgesproken bedrag beschikbaar aan de werkgroep die de viering organiseert. Een kascommissie vanuit het schoolbestuur controleert één keer per jaar de administratie van de penningmeester. Het wordt op prijs gesteld als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen, het is niet verplicht. Bij het niet betalen kunnen een aantal activiteiten voor uw kind niet gerealiseerd worden, zoals het jaarlijkse schoolreisje. Aan de ouders wordt dan ook gevraagd om de bijdrage te betalen. Voor ouders die niet in één keer kunnen betalen, kan een betalingsregeling worden opgezet (bijvoorbeeld gespreid betalen).