Ons onderwijs

Op de Zeven Gaven hebben we een duidelijk doel: Wij willen dat onze leerlingen uitstromen op het niveau dat écht bij hen past en dat zij vol vertrouwen in de wereld kunnen staan. We willen dat ze goed toegerust zijn voor hun toekomst. Om hen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen richten wij ons op een brede ontwikkeling. Vanuit onze kernwaarden realiseren we ons onderwijs.

Uitstekend onderwijs

Onze leerlingen verdienen het beste onderwijs dat we kunnen bieden. Daarom is het team van de Zeven Gaven voortdurend in beweging om het onderwijs te verbeteren. We werken op een gestructureerde manier aan onze onderwijskwaliteit, waarbij we ons baseren op allerlei data. Onze focus ligt op de kernvakken (rekenen, taal) wat niet wil zeggen dat we de andere vakken verwaarlozen. Integendeel, als we aan het potentieel van de leerlingen recht willen doen en we hen willen opvoeden tot wereldburgers, is het van belang dat het aanbod breed is. Vandaar dat we op de Zeven Gaven een ruim aanbod aan vakken hebben. Er is ook aandacht voor leren leren: we ontwikkelen de voorwaarden die van belang zijn om tot leren te komen zoals: taakgerichtheid, concentratie, plannen enz.

Wereldburgerschap

We leven in een wereld die onder meer door de komst van internet groter wordt. En hoewel wij veel waarde hechten aan de school als kleine, veilige gemeenschap, willen we ook dat onze leerlingen zich kunnen bewegen in de grotere, complexere en diverse wereld. We willen veel kennis bieden over de wereld, en de vaardigheden ontwikkelen die leerlingen nodig hebben, om met aandacht en respect naar anderen en ontwikkelingen in de wereld te kunnen kijken en daarbij een kritische houding aan te kunnen nemen. Het vormen van een eigen mening, het zelfstandig maken van keuzes, reflecteren en goed kunnen communiceren zijn daar belangrijk onderdelen van.

ICT geletterdheid

Om goed op de toekomst voorbereid te zijn, moeten kinderen ict-vaardig zijn. Binnen de digitale geletterdheid onderscheiden we vier gebieden waar we leerlingen in onderwijzen: digitale basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.Op de zeven Gaven hebben alle kinderen een I-pad waardoor er meer mogelijkheden zijn om leerstof en informatie te verwerken, om het onderwijs aantrekkelijker te maken en om de ict-vaardigheden te vergroten.

Creativiteit

Op de Zeven Gaven komt creativiteit onder meer tot uiting in het cultuuronderwijs. Door kunst en cultuur te ervaren en bekijken, en door zelf creatief bezig te zijn, vergroot het wereldbeeld en verrijkt het zelfbewustzijn. Samen iets maken, samen aan iets werken en samen reflecteren, vergroot het wederzijds respect, het zelfvertrouwen en trots. Cultuuronderwijs heeft een positief effect op het welbevinden van het kind, het bevordert het creatieve denken, haakt aan bij de nieuwsgierigheid van kinderen, stimuleert het oplossend vermogen en leert hen om op een andere manier naar de wereld te kijken.

Samenwerken

In onze samenleving is het kunnen samenwerken een onontbeerlijke vaardigheid en daarom vinden we het belangrijk om hier veel aandacht aan te schenken en kinderen de vaardigheden te leren die belangrijk zijn voor samenwerken zoals: luisteren naar elkaar en respect hebben voor de mening en de inbreng van een ander. Elk kind heeft zijn eigen talenten, zijn eigen inbreng in een samenwerkingssituatie. Samen kom je verder. Dat geldt ook voor de leerkrachten die, door op een goede en efficiënte manier met elkaar samen te werken om de kwaliteit van het onderwijs naar een nog hoger plan te stuwen.Een goede samenwerking tussen school en ouders is van essentieel belang voor de ontwikkeling van een kind én de ontwikkeling van het onderwijs.