De Ouderraad (OR)

Binnen de Ouderraad spreken 10 tot 12 ouders met de directie en een afvaardiging van de leerkrachten over de dagelijkse gang van zaken op school. Ze spreken over de schooltijden, het gedrag van leerlingen in het algemeen, de regels van de school, de vieringen, de hoogte en besteding van de ouderbijdrage etc. etc. De Ouderraad vergadert om de 6 weken. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, waarin afspraken worden vastgelegd. Ouders die in de Ouderraad zitting willen nemen kunnen zich aanmelden bij de leerkracht van hun kind of bij de directie van de school. De leden van de Ouderraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een penningmeester (die de binnengekomen ouderbijdragen beheert) en een secretaris. Een week voor iedere vergadering krijgt ieder Ouderraadslid een uitnodiging met agenda thuis.